תנאי שינוי וביטול
ביטול עסקה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג' (להלן: "החוק") או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות"):

על פי דיני הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל בכתב את העסקה, בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר מרחוק או 14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר רגיל ובתנאי שהשירותים אינם ניתנים במלואם בחו"ל.
דמי הביטול שייגבו בגין הביטול בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בהליך 7187/12 צמח נ' אל-על יעמדו על סך של 5% או 100 ₪, הנמוך מבניהם מכל אדם בהזמנה.

בהתאם לתיקון 47 לחוק הגנת הצרכן רשאי צרכן המוגדר ע"פ החוק כדלקמן: "אדם עם מוגבלות", "עולה חדש" או "אזרח ותיק" לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות .

בכל מקרה ביטול יתבצע באמצעות הודעת ביטול בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן, כאשר התאריך הקובע הינו תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך בסוכנות הנסיעות.

(1) בעל פה – בטלפון (08-9966778) או בהודעה בעל פה במקום העסק (המלאכה 13 לוד).

(2) בדואר רשום – כתובתנו: המלאכה 13 לוד.

(3) בדואר אלקטרוני – GETTOURS@GMAIL.COM להזמנה אינטרנטית בלבד

(4) באינטרנט – בעסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באמצעי זה;

(5) בכל אמצעי אחר שקבע השר.

סוכנות הנסיעות תאשר בכתב את קבלת הודעת הביטול.


לקוח/ה יקר/ה : לידיעתך ובהתאם לתיקון מספר 58 לחוק הגנת הצרכן, על המוצרים הבאים: טיסות פנימיות, בתי מלון, כרטיסי משחק / הופעות, מוצרי שיט והשכרת רכבים אשר מתבצעים במלואם בחו"ל ואשר רכשת באמצעות חברת גט טורס חלים דמי ביטול מלאים וזאת בהתאם למדיניות הביטול של הספק בחו"ל, לא ניתן יהיה לבטל מוצר זה בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 14 ג לחוק הגנת הצרכן.

ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג) עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב), עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק – ולא יגבו מהצרכן דמי ביטול כלשהם.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות הביטול הוא זה המפורט בסעיפים 14ג ו – 14ה לחוק ובתקנות.

החזרים
במקרה של ביטול שירותי הנסיעה שלא במסגרת חוק הגנת הצרכן, במידה והנוסע זכאי להחזר, ההחזר יתבצע בשקלים בלבד ולאחר קיזוז דמי ביטול, דמי רישום, ותוספות אשראי עד 45 ימי עסקים לאחר הביטול.

דרכון ואשרות כניסה
באחריות הנוסעים לוודא כי ברשותם דרכון תקף לשישה חודשים לפחות ממועד היציאה מהארץ, וכן אשרות
כניסה למדינות הכלולות במסלול נסיעתם.
חוק שרותי תעופה התשע"ב - בהתאם לחוק שרותי תעופה התשע"ב שנכנס לתוקף בתאריך ה 16/08/2012 זכאים נוסעים שחלו ביטולים או שינויים בטיסתם לפיצוי ואו הטבות בהתאם לחוק מאת מפעיל הטיסה או מארגן הטיסה. חברת גט טורס תעביר לנוסעים בהתאם לצורך את פרטי הגורם הרלוונטי על מנת שיוכלו להתנהל עצמאית מולו לשם קבלת הפיצוי. למידע נוסף