אחריות גט טורס 

גט טורס הינה סוכנות נסיעות הפועלת כמתווכת בלבד בין הלקוח לבין ספקי שירותים שונים, לרבות סיטונאי תיירות, בתי מלון, חברות תעופה, חברות השכרת רכב וחברות ביטוח (להלן: 'הספקים'). גט טורס מזמינה עבור הלקוח את השירותים המוזמנים על ידו באמצעות האתר, מאת הספקים הרלוונטיים, וזאת בהתאם לפרטים שפורטו בהזמנת הלקוח. גט טורס מתחייבת להזמין את השירותים שיוזמנו ע'י הלקוח באמצעות האתר מאת הספקים הרלוונטיים, בהתאם לפרטים המוזנים ע'י הלקוח, במיומנות, ולמסור לספקים את המידע הרלוונטי כמפורט בהזמנת הלקוח. יחד עם זאת, האחריות הבלעדית לביצוע ואספקת השירותים המוצעים באתר זה הינה של הספקים הרלוונטיים. גט טורס לא תהייה אחראית, בשום פנים ואופן, לשיבושים ו/או לתקלות ו/או לעיכובים ו/או לליקויים כלשהם, בלתי צפויים ו/או כאלה שאינם בשליטתה המלאה, בביצוע ו/או באספקת השירותים המוזמנים באמצעות האתר, לרבות לאי ביצועם ו/או אספקתם או לביצועם ו/או לאספקתם באופן חלקי, כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של הספקים הרלוונטיים ו/או מי מטעמם, וכמו כן לא תהייה אחראית, בשום צורה ואופן, לשיבושים ו/או לתקלות ו/או לעיכובים ו/או לליקויים בביצוע ו/או באספקת השירותים המוזמנים באמצעות האתר, לרבות לאי ביצועם ו/או אספקתם או לביצועם ו/או לאספקתם באופן חלקי, כתוצאה מהשפעתם של גורמים שאינם בשליטת הספקים כגון שביתות, תאונות, מזג אויר, אסונות טבע, מלחמה, פעולות טרור וכד'. בכל מקרה של שיבוש ו/או תקלה ו/או עיכוב ו/או ליקוי בביצוע ו/או באספקת שירותים שנרכשו באמצעות האתר, לרבות במקרה של אי ביצועם ו/או אספקתם או במקרה של ביצועם ו/או אספקתם באופן חלקי, על הלקוח לפנות בהקדם, במישרין או בעזרת גט טורס, לספק הרלוונטי. פרטי הסוכן המקומי יצוינו בשובר ההזמנה שיישלח ללקוח. כל תלונה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע להזמנה כלשהי שבוצעה באמצעות אתר זה ו/או בנוגע לשיבושים ו/או לתקלות ו/או לעיכובים ו/או לליקויים כלשהם בביצוע ו/או באספקת שירותים כלשהם שהוזמנו באמצעות אתר זה, לרבות בנוגע לאי ביצועם ו/או אספקתם או בנוגע ביצועם ו/או אספקתם באופן חלקי, תוגש בכתב לגט טורס, לכתובת הנקובה לעיל, תוך זמן סביר, שלא יעלה על 30 יום, ממועד חזרתו של הלקוח ארצה מן הנסיעה ו/או החופשה הרלוונטית, וזאת על מנת שניתן יהיה לבררה בצורה יעילה ונאותה, לרבות מול הספקים הרלוונטיים.